บุคลากร

 

บุคลากรโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

boss02 N
นายบัณฑิต  แสงกล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองสมศกด

นายสมศักดิ์  อยู่เย็น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาDSC 0548
นายไมตรี   ปล้องคง


นางสาวนิตยา   บรรลือเกียรติ 

tanawan
นางธนวรรณ  บุตรหนู

 

DSC 0033
นางวิลาลักษณ์  โอภาสพินิจ

DSC 0029
นางสาวสุวรรณา  รุ่งวาณิชสุขานนท์

 

DSC 1024
นางบรรเทิง ทาตะนาม

DSC 0553

นางสาวสุปราณี  เพชรา

DSC 0792
นายสุพีร์  ประจันบาน

 
DSC 0040
นายสมชาย  พะนิจรัมย์

DSC 0023

นางสาวบุญยืน  แสงศิลา

DSC 1027

นายภัทรเศรษฐ์  นามวิชา

DSC 0001

นางสาววีระวรรณ แก้วสุขศรี

123123

นางสาวกัลยาณี  รติอาภากุล

DSC 1026
นางสาวเพียงรวินทร์  นนทะวงษ์

DSC 0009
นางสุภาพร  แทนวันดี

took

นางสาวสุภิกา  บุญมาก

 

DSC 0008

นางสาวศรัณย์รัตน์  อ้อยหวาน 


นางสาววนิษฐา   เหลืออรุณ  

 

DSC 1023 
นายอุดมศิลป์  ทองทุ่งโปง

 

DSC 0005
 นางสาวพรพรรณ รื่นอารมณ์ 

 

DSC 1022
นายธนกร   ทองแก้ว 

pla
นางสาวเฟื้องฟ้า  พิมพิลา


noppol 

นายนพพล  คิมประโคน

kroo
นางสาวศุภลักษณ์  ศุภผลา 

 

cluster77

นายพนม  ถนอมพงษ์

 

 

 


นางขวัญยืน  แสงศิลา 

 

DSC 0015 
นางกุมมาลี  ถาวรสม

 

DSC 0002

นางอารีวรรณ  พินิจผล

 

DSC 0018
นางสำเภา  เทียนสันเทียะ

 

DSC 0012
 นางกุหลาบ ปราโจร


นายสมชาย พลายเพ็ชร


mont
นายมณเฑียร  บุญมาทัน


supai
นายสุไพย์  ถาวรสม

 

boonnak
นายบุญนาค รูไหม

 

navee
นายชยสิทธิ์  วิเศษวงศ์ษา

 

jam
นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง