บุคลากร

 

บุคลากรโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

ผอ
นายบัณฑิต  แสงกล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สมศกดnew

นายสมศักดิ์  อยู่เย็น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาไมตร2
นายไมตรี   ปล้องคง

นตยา
นางสาวนิตยา   บรรลือเกียรติ 

tanawan
นางธนวรรณ  บุตรหนู

 

วลาลกษณ
นางวิลาลักษณ์  โอภาสพินิจ

สวรรณา1
นางสาวสุวรรณา  รุ่งวาณิชสุขานนท์

บรรเทง
นางบรรเทิง ทาตะนาม

สปราณ1
นางสาวสุปราณี  เพชรา

 

สพร
นายสุพีร์  ประจันบาน

 สมขาย1

นายสมชาย  พะนิจรัมย์

บญยน1
นางสาวบุญยืน  แสงศิลา

ภทรเศ
นายภัทรเศรษฐ์  นามวิชา

วระวรรณ
นางสาววีระวรรณ แก้วสุขศรี

กลยาณ
นางสาวกัลยาณี  รติอาภากุล

 

เพยงรวนทร
นางสาวเพียงรวินทร์  นนทะวงษ์


สภาพร
นางสุภาพร  แทนวันดี

สภกา1
นางสาวสุภิกา  บุญมาก

 

 

ศรนรตน2
นางสาวศรัณย์รัตน์  อ้อยหวาน 

 

วนษฐา
นางสาววนิษฐา   เหลืออรุณ  

 

อดมศลป 2 
นายอุดมศิลป์  ทองทุ่งโปง

 

พรพรรณ2
 นางสาวพรพรรณ รื่นอารมณ์ 

 

ธนกร1
นายธนกร   ทองแก้ว

 

วนจ2
นายวินิจ  อินเอี่ยม 

 

 

เฟองฟา1
นางสาวเฟื้องฟ้า  พิมพิลา


นพพล 2
นายนพพล  คิมประโคน

 

ศภลกษณ 2
นางสาวศุภลักษณ์  ศุภผลา 

 

พนม
นายพนม  ถนอมพงษ์

 

10220
นางสาวพรธิวา  แสนสุข

 

รชตา
นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร์

 

 

พขวญ
นางขวัญยืน  แสงศิลา 

 

 

กมมาล 
นางกุมมาลี  ถาวรสม

 

อารวรรณ1
นางอารีวรรณ  พินิจผล

 

สำเภา
นางสำเภา  เทียนสันเทียะ

 

กหลาบ
 นางกุหลาบ ปราโจร

 

มณเฑยร
นายมณเฑียร  บุญมาทัน


สไพย
นายสุไพย์  ถาวรสม

 

บญนาค
นายบุญนาค รูไหม

 

นาว
นายชยสิทธิ์  วิเศษวงศ์ษา

 

แจม
นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง