บุคลากร

 

บุคลากรโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

boss02 N
นายบัณฑิต  แสงกล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
nongnuch

นางสาวนงนุช   เลิกบางพลัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
DSC 0549
นางพรชนก  ปล้องคง 
DSC 0548
นายไมตรี   ปล้องคง

นางธนวรรณ   บุตรหนู
DSC 0033    DSC 0029 
นางวิลาลักษณ์   โอภาสพินิจ นางสาวนิตยา   บรรลือเกียรติ  นางสาวสุวรรณา  รุ่งวาณิชสุขานนท์
DSC 0019
นางผ่องพรรณ  พะนิจรัมย์

DSC 1024
นางบรรเทิง ทาตะนาม

 
.............................................. 
 

............................................. 
 DSC 0792 DSC 0040  
นายสุพีร์  ประจันบาน 

 นายสมชาย  พะนิจรัมย์

 

DSC 0553นางสาวสุปราณี  เพชรา

DSC 0023
นางสาวบุญยืน  แสงศิลา 
DSC 1027

นายภัทรเศรษฐ์  นามวิชา 

     

DSC 0001

นางสาววีระวรรณ แก้วสุขศรี

123123

นางสาวกัลยาณี  รติอาภากุล

 
     
DSC 1026
นางสาวเพียงรวินทร์  นนทะวงษ์ 
 
DSC 0009
นางสุภาพร  แทนวันดี
 
     
 took

นางสาวสุภิกา  บุญมาก

DSC 0025

นางสาวกุสุมา  บาลยอ 

DSC 0008

นางสาวศรัณย์รัตน์  อ้อยหวาน 

     

นางสาววนิษฐา   เหลืออรุณ  

DSC 1023 
นายอุดมศิลป์  ทองทุ่งโปง  
 
     
 

 

 

 
   

 DSC 0005
 นางสาวพรพรรณ รื่นอารมณ์

DSC 1022
นายธนกร   ทองแก้ว

 
     
 
นางขวัญยืน  แสงศิลา 
 
     
   
DSC 0015 
นางกุมมาลี  ถาวรสม
DSC 0002 
นางอารีวรรณ  พินิจผล
DSC 0018
นางสำเภา  เทียนสันเทียะ
     
DSC 0012
 นางกุหลาบ ปราโจร
   
     
 
นายสมชาย พลายเพ็ชร
mont
นายมณเฑียร  บุญมาทัน
supai 
นายสุไพย์  ถาวรสม
     
boonnak
นายบุญนาค รูไหม
navee
นายชยสิทธิ์  วิเศษวงศ์ษา
jam
นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง