สารสนเทศโรงเรียน

logo

โรงเรียนเปิดดำเนินการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่หมู่บ้านรางโพธิ์ ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี บริเวณริมทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ใกล้สถานีรางโพธิ์ ในเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ 

ของนายอู๊ด  วงษ์สันต์ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอกมังกรพรหมโยธี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะนั้นเป็นประธานเปิดอาคารเรียนและให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า    “โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์”  เปิดทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๐ คน  ครู ๒ คน  และภารโรง ๑ คน  โดยมีนายศรีธน  ศักดิ์ศรี เป็นครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๕ นักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นทางราชการได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗   ซึ่งโรงเรียนมีเนื้อที่น้อยและเจ้าของที่ดินยังไม่ยกที่ดินให้กับทางราชการ นายสำลี  แก้วอุ่นเรือน เป็นครูใหญ่  จึงได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ละม่อม  พลายเพ็ชร์  และอาจารย์ไพฑูรย์  มงคลประสิทธิ์  ติดต่อขอที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา ๓ ราย ได้แก่  นายอำไพ  กระจ่างศิลป์จำนวน ๑๐ ไร่  นายสุรินทร์  โพธิ์พุฒตาล  จำนวน ๓ ไร่ และนายกมล  ปทุมแก้ว  จำนวน  ๒  ไร่ จำนวนที่ดินที่ได้รับบริจาครวมเป็น ๑๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา  ทางราชการจึงได้อนุมัติให้สร้างโรงเรียนขึ้น ณ ที่ดินที่ได้รับบริจาค ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) โดยดำเนินการทำนาสาธิตเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของข้าวและชาวนา  กิจกรรมปลูกฝักปลอดสารพิษ  กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อ  กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไก่ไทย และโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง

ปัจจุบันโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ระดับอนุบาลมี ๔ ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษามี ๑๓ ห้องเรียน รวมเปิดสอนทั้งหมด ๑๗ ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๐ คน และมีนักเรียนจำนวน ๖๑๓  คน 
องค์กรแห่งการเรียนรู้   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน  ผสานสัมพันธ์ชุมชน
น้อมนำตนสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  ดำเนินชีวิตตามหลักธรรม
เห็นความสำคัญการออม  รักษ์สิ่งแวดล้อม   พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๑.  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน

๒.  พัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔.  เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกในการดำรงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ปฏิบัติตามหลักธรรม เห็นความสำคัญของการออม และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร ในการจัดการศึกษา โดยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เอกลักษณ์โรงเรียน

"เศรษฐกิจพอเพียง"

 อัตลักษณ์โรงเรียน

"ฝึกการออมเป็นประจำ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง"


สีประจำโรงเรียน

colorข้อมูลนักเรียนประจำปี 2563

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1  37 22 59
อนุบาล 2 31 39 70
รวมอนุบาล 68 61 129
ชั้น ป.1 35 51 76
ชั้น ป.2 47  40  87
ชั้น ป.3  33 40   73
ชั้น ป.4  41 46  87
ชั้น ป.5  31 43  74
ชั้น ป.6 47 37 74
รวมประถม  234 247   481
รวมทั้งหมด 302 309 611