ขอเชิญนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครู

ไวนลหนารรงานครตมขอเชิญนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูประภาพร นุชดำรงค์ (ครูตุ่ม) ผู้เกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน เวลา 09.00 - 11.00 น.

ไวนลหนารรงานครตม

000

2110

111

 

555

566