อบรมผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

102825715 864695437360627 9185647895984996352 o 
มิถุนายน 2563 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ให้กับครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน