กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

  • พิมพ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

และให้นักเรียนส่งผลงานของตัวเองเพื่อประกวดการเขียนเรียงความ และแต่งคำขวัญในวันต่อต้านยาเสพติด

 

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดเต้นต่อต้านยาเสพติด และการประกวดแสดงนิทานต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ครับ