โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้

  • พิมพ์

logo 17

โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.studentp6.com  

logo 17

    โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.studentp6.com

              การบริหารจัดการเวลาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าทำแบบฝึกหัดโดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

  •  ช่วงเช้าเวลา  07.00- 08.30 น. 
  • วันจันทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
  • วันอังคาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
  • วันพุธ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
  • วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ให้นักเรียนจองชื่อเข้าใช้

 

 

41429

41430

41431

41432