ยุวกาชาด

หลักสูตรยุวกาชาด] [ข้อมูลยุวกาชาด] [ตัวอย่างพิธีเข้าประจำหมู่]  [แบบประเมินยุวกาชาด]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)  

ยวกาชาด

planyc

bandit
นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
นายบัณฑิต  แสงกล้า
ผูู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

somsak
รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
นายสมศักดิ์  อยู่เย็น
รองผูู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์


ผู้นำกลุ่ม 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

พรพรรณ
นางสาวพรพรรณ  รื่นอารมย์
ครู คศ.1


ผู้นำกลุ่ม 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)


DSC 0969
 นางสาวสุวรรณา  รุ่งวาณิชสุขานนท์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เฟองฟา
นางสาวเฟื่องฟ้า  พิมพิลา
ครูผู้ช่วย 

ผู้นำกลุ่ม 3(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

bunthieng
นางบรรเทิง  ทาตะนาม
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ผู้นำกลุ่ม 4(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

nittaya
นางสาวนิตยา  บรรลือเกียรติ์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

weerawan
นางสาววีระวรรณ  แก้วสุขศรี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 

ผู้นำกลุ่ม 5(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)

tanawan
นางสาวธนวรรณ  บุตรหนู
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


DSC 1043
นายสมชาย  พะนิจรัมย์
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ

สภกา
นางสาวสุภิกา  บุญมาก
ครู คศ.1

ผู้นำกลุ่ม 6(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

162684 
นางสาวสุปราณี  เพชรา

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ