ยุวกาชาด

[หลักสูตรยุวกาชาด] [ข้อมูลยุวกาชาด] [ตัวอย่างพิธีเข้าประจำหมู่]  [แบบประเมินยุวกาชาด]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)  

IMG 4643 

planyc

DSC 1042
นายยกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
นายหวัง  เลิศไกร
ผูู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

373991212
รองนายยกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
นางสาวนงนุช  เลิกบางพลัด
รองผูู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์


ผู้นำกลุ่ม 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

 DSC 0955  DSC 0958
 นางสาวกุสุมา  บาลยอ
ครู คศ.1

 นางสาวพอตา  จูกุล
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้นำกลุ่ม 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

                          DSC 0963              
   นางสาววนิษฐา  เหลืออรุณ
ครูผู้ช่วย

 

ผู้นำกลุ่ม 3(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

 DSC 0946  DSC 0945
 นางพรชนก  ปล้องคง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางบรรเทิง  ทาตะนาม
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้นำกลุ่ม 4(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

 DSC 0948  DSC 0960 DSC 0950
 นางสาวนิตยา บรรลือเกียรต
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาววีระวรรณ แก้วสุขศรี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุภิกา  บุญมาก
ครู คศ.1

ผู้นำกลุ่ม 5(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)

 DSC 0952  DSC 0969  
 นางธนวรรณ  บุตรหนู
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุวรรณา  รุ่งวาณิชสุขานนท์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

ผู้นำกลุ่ม 6(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

 DSC 1043  162684
 ่นายสมชาย  พะนิจรัมย์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
 นางสาวสุปราณี  เพชรา
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ